Прочитайте уважно текст даного Договору і, якщо Ви не згодні або не зрозуміли будь-який його пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить, за електронною адресою: service@englishintellect.com або відмовитися від отримання освітніх послуг «English Intellect».

В разі прийняття умов даного договору Ви погоджуєтеся з усіма умовами навчання онлайн-сервісу «English Intellect», передбаченими цим Договором та інформацією, представленою на сайті www.englishintellect.com, і Вам зрозумілі всі його положення.
ДОГОВІР
про надання послуг із вивчення іноземної мови

(Договір приєднання)
Фізична особа підприємець Дудик М.П, в особі Дудика Максима Петровича, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – «Виконавець», з однієї сторони,

та

будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Студент – Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві-приєднанні безпосередньо в приміщені Виконавця або подана через форму запису на курси, що розміщена на сайті Виконавця www.englishintellect.com.

1.2 Навчальний курс – форма надання Виконавцем навчальних Послуг з вивчення іноземної мови Студенту.

1.3 Програма – погоджений Сторонами порядок та об'єм надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.4 Персональний доступ до електронних ресурсів – обов'язок Замовника обмежити доступ третіх осіб до електронних ресурсів, наданих Виконавцем в межах надання Послуг, шляхом виключення передачі третім особам такої інформації, в тому числі будь-яким способом її відтворення.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем навчальних послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, використовуючи інтерактивну методику автоматизованого навчання засобами Інтернету та комп'ютерних технологій (надалі за текстом – «Послуги»), які Замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у даному Договорі.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору.

2.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами та Правилами навчання Виконавця, що викладені в загальнодоступному місці за місцем надання Послуг Виконавця та на сайті www.englishintellect.com шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

2.3.1. заповнення Замовником Заяви-приєднання або подання заявки через форму запису на курси, яка розміщена на сторінці сайту www.englishintellect.com/tariffs;

2.3.2. оплата Замовником Послуг Виконавця.

2.4. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Студенту безспосередньо на вказаному сайті шляхом використання інтерактивної методики автоматизованого навчання засобами Інтернету та комп'ютерних технологій.

2.5. Виконавець гарантує модульний курс навчання, що супроводжується поступовим ускладненням рівня на враховує наявний рівень володіння мовою та співвідноситься з існуючою 12-етапною Таблицею рівнів.

2.6. Навчання провадиться як в групах, так й індивідуально. Кількість студентів у групах не обмежена і залежить виключно від засобів забезпечення інтерактивності методики засобами онлайн-навчання.

2.6.1. За умови згоди студента можливе використання наданих ним електронних адрес в цілях поширення навчальної аудиторії.

2.6.2. Виконавець може змінювати навчальний матеріал в цілях оптимізації навчального процесу, а також змінювати навчальні групи, встановлювати той рівень володіння мови, яку буде встановлено за допомогою комп'ютерної системи оцінки знань.

2.7. Специфікація Програми (тривалість навчання) визначається студентом самостійно і залежить від оформлення підписки на навчальний продукт.

2.8. Вебінари, онлайн-консультації та відео конференції проводяться за здалегідь встановленим графіком, про що студенти будуть поінформовані. В разі не використання студентом усіх запропонованих завдань і модульних можливостей, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час або пропущені навчальні матеріали не компенсуються.

2.9. Скасування чергового навчального уроку з боку виконавця відбувається з поважних причин; виконавець не зобов'язаний інформувати про це студента, адже навчання не має конкретного часу, а здійснюється студентом у зручний для нього/неї час.

2.10. По закінченні кожного уроку і виконання запропонованих Виконавцем завдань Замовник зобов'язаний підтвердити проходження урок, поставивши необхідну відмітку засобами інтерактивного інтерфейсу. Дана дія є підставою для формування і надсилання Замовнику чергового уроку.

2.11. Облікові записи студентів можуть бути закриті або об'єднані в групи; виконавець може ділити групи, видаляти, активувати або деактивувати облікові записи студентів, які не проявляли активності під час навчання, або з інших вагомих причин.

2.12. Навчальна програма (навчальний пакет) базуються на навчальних статтях різної спрямованості. Обсяг навчальних статей визначається навчальним пакетом, а умови оплати – у тарифних планах.

3. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. надавати Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. залучати до процесу надання Послуг кваліфікованих викладачів;

3.1.4. забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення індивідуальних та групових занять із Студентом за умови виконання ним інших зобов'язань, передбачених цим Договором;

3.1.6. за попереднім запитом Замовника, у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг, надати Замовнику повідомлення про стан володіння ним іноземною мовою.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.2.2 змінювати під час навчального процесу викладачів без попередження Замовника відповідно до методики Виконавця;

3.2.3. припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.4. у будь-який момент відмовити Студенту в надані Послуг у випадку, якщо його дії шкодять навчальному процесу, роботи навчальної онлайн-систеі або іміджу Виконавця. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.5. змінювати умови навчання, попередньо повідомивши Замовника за 7 (сім) календарних днів, з використанням засобів електронного зв'язку;

3.2.6. на власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов'язків за цим Договором;

3.2.7. надати Студенту доступ до навчальних матеріалів і онлайн-модулів, необхідних для вивчення іноземної мови;

3.2.8. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, їхній вік, наявність вільних аудиторій, викладачів та інших факторів;

3.2.9. у разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, державні свята тощо) пропущене заняття (одне) додатково не проводиться, а відпрацьовується за рахунок інтенсифікації учбового процесу;

3.2.10. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів, з використанням засобів електронного зв'язку.3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із Виконавцем Програми з надання Послуг, з метою покращення та закріплення наданих Послуг Студенту;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила та умови поведінки та навчання;

3.3.3. дбайливо ставитись до онлайн-сервісів Виконавця, а в разі нанесення матеріальних чи репутаційних збитків відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.3.4. по закінченні кожного індивідуального заняття проставляти відмітку в системі онлайн-навчання, чим підтверджуватиме факт проведення заняття;

3.3.5. забезпечити персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця.3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати від Виконавця якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги;

3.4.2. отримувати від Виконавця консультації з приводу вдосконалення засвоєння наданих Послуг Виконавцем під час передбачених Програмою онлайн-конференцій;

3.4.3. отримати повідомлення, яке надається Виконавцем Замовнику за його запитом у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг;

3.4.4. змінювати навчальний пакет та тариф за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;

3.4.5. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.6. отримувати знижки відповідно до системи лояльності, розробленої Виконавцем;

3.4.7. придбати підручники у Книжковому центрі Виконавця зі знижкою, якщо такий центр буде активовано на момент навчання Студента;

3.4.8. користуватися навчальними матеріалами онлайн-сервісу Виконавця за умови попередньої оплати послуг користування.

3.4.9. достроково розірвати даний Договір повідомивши про це Виконавця за 7 (сім) днів з використанням засобів електронного або телефонного зв'язку, або шляхом особистого подання.4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на попередній платній основі відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на інформаційному стенді та на сайті Виконавця за адресою www.englishintellect.com (надалі за текстом – «Ціни»). Вартість додаткових навчальних посібників не входить до вартості навчання.

4.2. Сума до сплати за Послуги зазначається у рахунку, що формується Виконавцем і надходить на електронну пошту Замовника.

4.3. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.4. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання.

4.5. Надання оплачених Замовником Послуг здійснюється тільки в межах поточного навчального пакета та тарифного плану та не може бути перенесено на наступні навчальні пакети і тарифні плани.

4.6. У випадку пропуску Студентом занять, оплачених за місяць або за рік, із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються;

4.7. У випадку технічної або іншої неможливості Студента приймати або отримування навчальні матеріали та уроки, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час або навчальні матеріали не виділяються.

4.8. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 5 (п'яти) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

4.9. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг (за повною вартістю, без отриманих знижок).

4.10. Повернення коштів, передбачених п. п. 4.8. та 4.9. Договору, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, передбачених п. 4.9. Договору, копії оригіналу квитанції про сплату Послуг та копії паспорту Замовника.

4.11. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Замовника не повертаються та використовуються Виконавцем для виконання статутних завдань.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. Отримання платних навчальних послуг здійснюється лише за умови їх попередньої оплати. Виконавець залишає за собою право не продовжувати навчання того чи іншого студента після завершення початкового оплаченого періоду навчання.6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин).

7.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Студентам під час занять забороняється надавати доступ до будь-яких навчальних платних матеріалів Виконавця третім особам, вести аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відео зйомку чи зйомку на мобільний телефон, запис в інший спосіб.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в інших випадках, передбачених цим Договором.

9.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці.

10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем та розміщенням на своїй веб-сторінці.

10.4. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця.

10.5. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що заняття Студента можуть бути знятими на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, або зафіксованими в інший спосіб з використанням інформаційних технологій. Вказані записи занять, фотографії, скріншоти, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Дудик М.П.

п/р 5169330516034771

ПАТ КБ «Приватбанк»

Не є платником ПДВ

Тел.: 067 455 37 37

www.englishintellect.com

service@englishintellect.com


Угода конфіденційності з Користувачами

1. Дана Угода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів, зокрема, онлайн-сервісу www.englishintellect.com (надалі усі разом «Cайти», а кожен окремо – «Сайт»), що надаються ФОП Дудик М.П., який є Виконавцем баз даних розміщених на Сайтах.

2. Ця Угода є договором приєднання, використання Користувачем Сайтів, свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

3. Під час користування Користувачем Сайтів Виконавець здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:
3.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сайтів, так і у процесі користування Сайтами;
3.2. файли cookie;
3.3. ір-адреси;
3.4. параметри та налаштування інтернет-браузерів.
3.5. та інше

4. Виконавець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сайтом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сайтів. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сайтів, а також три наступних роки після закриття акаунту на відповідному Сайті та закінчення користування Користувачем послугами Сайтів.

5. Виконавець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, відповідей на запити та листи Користувача, збору статистичної інформації по роботі з Сайтом для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів).

6. Виконавець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

7. Виконавець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт; особам, що є пов'язаними/афілійованими з Виконавцем; новому власнику та/або Виконавцю Сайту для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сайтів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті передбачено відповідний функціонал у тому числі державним органам, але тільки за наявності письмового запиту, згідно законодавства України.

8. Користувач має право відмовитись (заперечити) від дублювання своїх персональних даних на інші сайти, які належать Виконавцю, а також вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних. Для узгодження можливості на обмеження своїх даних Користувач має надіслати запит на електронну пошту адміністрації Сайту info@parta.com.ua .

9. Під час користування Користувачем Сайтами, на інтернет-сторінках Сайтів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 3.2, 3.3 та 3.4 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
9.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);
9.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
9.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
9.4. інші ресурси.

10. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

11. Користувач може в будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних та/або видалити акаунт, створений ним в рамках Сайту, розірвавши таким чином Договір, укладений з Сайтом. Для видалення акаунта користувач повинен направити письмовий запит на видалення, з електронної пошти яка була вказана при реєстрації на Сайті, для ідентифікації такого користувача або особисто звернутись в адміністрацію Сайту. Сайт гарантує користувачам, які висловили бажання розірвати правовідносини з ним, видалення їх персональних даних з бази персональних даних, крім випадків, встановлених законодавством, зокрема, з метою захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби із злочинністю.

12. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Виконавець приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема реалізуємо заходи, спрямовані на захист бази даних користувачів, обмежуючи доступ до неї. Лише уповноважені особи - співробітники Сайту - мають доступ до бази даних..

13. Дана Угода діє як самостійний документ.

16. Виконавець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою http://www.englishintellect.com і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.

ФОП Дудик М.П.
п/р 5169330516034771

ПАТ КБ «Приватбанк»

Не є платником ПДВ

Тел.: 067 455 37 37

www.englishintellect.com

service@englishintellect.com

Made on
Tilda