- .
 -   
  
\
:г : ϳ:
: :
\
Словники-довідникиЄрмоленко С.Я., Сологуб Н.М., Бибик С.П., Сюта Г.М., Чемеркін С.Г.
Довідник з культури мови. – К.: Вища школа, 2005.
Цей довідник можна назвати “енциклопедією” з культури мови. В ньому подаються практичні поради щодо вживання слів, використання їхніх значень, вибору синонімів, наведено конкретні випадки слововживання, труднощів граматики та правопису правильного написання імен та прізвищ, запропоновано зразки офіційних вітань та російсько-український словник книжних і розмовних висловів, запропоновано перелік слів, у наголошенні яких найчастіше трапляються помилки.
У довіднику висвітлено сучасний зміст поняття “культура мови”, наголошено на значенні культури мови для утвердження літературного стандарту національної мови.

Мовознавство: різнеКубайчук Віктор
Хронологія мовних подій в Україні. Вид-во "К.І.С.", 2004. - 176 стор.
У книжці стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побутування украінської мови й складають кістяк її зовнішньої історії. Відбито найголовніші ключові події, згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Украіні протягом 1917-1948 років, та документи, що свідчать про специфічну діяльність офіційних мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30-х років, що великою мірою визначила мовну, зокрема лексикографічну й термінознавчу, стратегію в Украінї на весь наступний період.

Підручники-посібникиЛадоня І.О.
Українська мова: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2001. – 158 с.
Розглянуто найважливіші розділи української мови: фонетику й орфоепію, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфологію і синтаксис, пунктуацію, практичну стилістику.
Посібник має допомогти у зміцненні теоретичних знань і практичних навичок з української мови, набутих учнями в школі, збагатити їхній словниковий запас, підвищити мовну культуру.

Підручники-посібникиПеребийніс Валентина Ісидорівна
Статистичні методи для лінгвістів: Навчальний посібник / Вінниця: “Нова Книга”, 2001 – 168 ст.
У посібнику просто і доступно для лінгвістів, які не мають спеціальної математичної підготовки, викладено найнеобхідніші методи та процедури, прийняті у статистичних дослідженнях.

Підручники-посібникиБабич Н.Д.
Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.
У посібнику розглядаються закономірності формування та засоби структурної організації суспільно-зумовлених різновидів мови, питання культури мовлення у різних функціональних стилях літературної мови.

МонографіїКучеренко І.К.
Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Видання друге, уточнене й доповнене. – Вінниця: “Поділля-2000”, 2003. – 464 с.
З позиції теорії відображення розглядаються принципові питання граматичної теорії: слово як значуща одиниця морфології, граматичні значення й граматичні категорії, частини мови. Здійснено докладний критичний аналіз традиційної номенклатури частин мови, принципів їх виділення та обґрунтовано класифікацію частин мови, запропонованої автором. У контексті названої теорії розкриваються складники класифікації – частин мови – в їх основних рисах і досить докладно описуються іменник, дієслово й прислівник.\\
  [] 
 
 Test
 
 ֳ
 
 -
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 
 

NOVAmova.com.ua